Referat af styregruppemøde i TC-syd,Vejle d. 17. november 2014.

 

Tilstede:         Mogens Bøgh, Faaborg OK
                        Lars Svarer, Esbjerg OK
                        Michael Termansen, OK Syd
                        Helle Schou, OK Snab
                        Hanne Staugaard, Kolding OK
                        Helle Sørensen, OK Melfar
                        Anette Lund, TC-syd,Vejle - træner
                        Pernille Buch, TC-syd,Vejle - træner
Ikke tilstede: Bjørn Christoffersen, OK Svendborg
                        Lisbeth Skovbjerg, Odense OK  (mangler ny
                        styregruppemedlem)
                        KK Therkelsen og Claus Lyngby OK Gorm
                        Jette Klogborg OK HTF

 


1.  Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Velkommen til Mogens Bøgh og Hanne Staugaard som er nye styregruppe-medlemmer.

2.  Drøftelse af ny TC-håndbog og TC-møde d.22/11-14.
Indholdet i ny TC-håndbog blev drøftet. Der er især udmeldt fra landstrænere, at løbere har for lavt niveau og kendskab til fysisk træning.
Vedr. Fysisk træning: Anette og Pernille kommenterede, at TC-syd,Vejle ikke har fokuseret og brugt meget tid på fysisk træning i det forløbne år men primært fokuseret på at give o-teknisk træning af høj kvalitet. Trænerne vil introducere det på samlingerne fra 2015, men mener ikke det er muligt at nå at ret meget for de løbere, som starter i efteråret og til de har mulighed for at komme med på U16-landshold, så introducering til fysisk træning og oplæring i brug af træningsdagbog bør måske allerede starte ude i klubberne. Det blevet drøftet og holdningen er, at løberne også skal være parate til dette og det vil være individuelt, nogle er ikke før efteråret i året, hvor de fylder 14 år , enkelte vil måske være klar lidt før dette. Beslutningen i styregruppen er, at vi generelt fortsat først optager løbere i TC fra efteråret det år, hvor de fylder 14 år. Efter særlig aftale med TC-trænere kan der optages i TC fra foråret. Holdningerne fra styregruppen vil blive viderebragt på TC-møde d. 22/11-14.


Vedr. punktet personlig træner, så vil TC opfordre til at deltage i Træner 3- kursus og tilbyde Temaaften i januar for personlige trænere og evt. kommen-
de personlige trænere. Styregruppemedlemmer må gerne ude i klubberne ”prikke” til personer der kunne være aktuelle. Oplægget kunne være noget om det, at være personlig træner og vejledning i fysisk træning og trænings-planlægning f.eks med  fysisk træner for juniorlandsholde, som oplægsholder.
Der henvises også til DOF-folder om, at være personlig træner og er der flere spørgsmål er man altid velkommen til at kontakte Pernille eller Anette.
Vedr.punkt økonomi: Der er uklarhed omkring fortolkning af pkt. 8.b, det er ikke tydeligt om vi reduceres i DOF-tilskud på baggrund af tilskud fra Elite-kommune eller belønnes for indsatsen med at lave aftalen. Der spørges ind til dette på TC-møde d. 22/11-14.

3.  Statusrapport fra trænerne.
Året 2014 er forløbet godt, der har som regel været god tilslutning, dog er der en enkelt samling, som har været problematisk, juni-samlingen, dette antage-ligt pga. eksaminer osv. I 2015 planlægges ikke samling på dette tidspunkt. Der har været 2 gode læringsture  til Sverige. Turen til Smålandskavlen i efteråret gav ikke helt det store udbytte, da fokus blev for meget på konkur-rencen. Det er besluttet ikke at deltage i Smålandskavlen i 2015 da gruppen af løbere som den er lige nu ikke vurderes at få nok udbytte i træningsøje-med.

4.  Opdatering af løberstatus.
Løberne er af trænerne inddelt i grupper i følge den nye definition (se bilag 1).
Klubberne bedes give besked vedr. aktuelle nye løbere i 2015 til trænerne, som så vil vurdere om de kan optages i TC-syd,Vejle.
Styregruppemedlemmer bedes også gøre opmærksom på de krav, som der er til deltagelse i TC, f.eks er der også for en gruppe 3 løber forventning om en deltagelsesprocent > 50 %. Se i øvrigt TC-håndbog pkt. 7.

5.  EliteVejle – samarbejdet
Samarbejdet er gået fint i 2014, der har været deltagere fra TC-syd,Vejle til diverse aktiviteter i EliteVejle-regi ( både løbere og trænere/ledere).

6.  Plan for 2015.
Pernille og Anette gav datoer for samlinger i første halvår 2015 og bad klubberne hurtigst mulig melde ind vedr. hjælp til samlingerne. Hjælpen består primært i postudsætning og postindsamling. Der sendes besked til Pernille/ Anette senest d. 1. december med ønsket dato og kontakt-persons oplysninger ( navn, mailadresse,tlfnr.)


Træningssamlinger forår 2015:

Dato            Skov/terræn              Klub
4. januar    Marselisborg    
18. januar    Hårup Sande    
31. januar    Randbøl Hede/Frederikshåb    KOK
22. februar    Bjerre ( ved Horsens)    
7.+(8)+ marts    Kærgård    Esbjerg ( Lars melder tilbage snarest)
11.april    Stråsø ??    
1-2 maj    Halden ( Norge ) –behov for hjælp    

7.  Økonomi.
Helle Schou er ved at lægge sidste hånd på regnskab, det ser fornuftigt ud. De 2 træningsture til Sverige har været forholdsvis dyre, det er især transport og broafgift der koster meget. I 2015 planlægges der med 1 udlandstur og en læringstur i Danmark ( vestjylland). Tilskud fra EliteVejle har gjort det muligt med indkøb af løbebluser og trænertøj, men også dækket en stor del af læringsturene.
Den nye gruppeinddelings-definition påvirker økonomien, da vi tidligere ikke har opkrævet kontingent fra gruppe 3-løbere.
Styregruppen besluttede at fra 2015 betales der for grp.1, 2 og 3 løbere. Der vil fortsat være ½ års gratis intro og kontigentfrihed ved efterskoleophold.    Trænerlønnen hæves til 30000,- ( 15000,- til hver) fra 2015.
Der blev drøftet indkøb af klubtelt. TVO har telt, som ikke bruges meget, TC-syd,Vejle vil foreløbig låne dette.

8.Evt.

Næste års møder:  18.maj 2015
                               16. november 2015

Med venlig o-hilsen
Helle Sørensen
Styregruppeformand, TC-syd,Vejle