Referat fra styregruppemøde i TC-Syd 10. august 2012.

        Tilstede: Casper, Cæcilie, Arne, Lisbeth, Helle Sørensen, Helle Schou (ref).

 

1.     Godkendelse af dagsorden.  
        Helle Sørensen supplerede dagsordenen med ”information om hjemmesiden”.

2.     Godkendelse af referat fra sidste møde.
        Referatet godkendt.

3.     Økonomi.
       Foreløbigt regnskab 2012: Vi har ca. 35.000,- her inden kontingent for 2. halvår ’12. Helle Sørensen bestiller de tidligere aftalte små o-skærme
       med reflekser, 40 stk.

       Ansøgninger til fonde, status: Henrik har fået afslag på ansøgning til Fionia-fond. Alle opfordres til at være opmærksom på mulige fonde, vi kan
       søge, til konkrete tiltag.

4.     Fælles TC-møde med Bjarne Hoffmann
       Helle Sørensen fortalte fra det fælles TC-møde 14.4. DOFs referat er tidligere rundsendt. Der deltog ingen styregruppemedlemmer fra de andre
       TC-er. Der var god forståelse for vores behov for at afholde weekendsamlinger.    
       Helle Sørensen orienterede desuden om, at der efter DM-mellem (forventeligt kl. 17 på Fåborg Campingplads) holdes et møde, hvor Eliteud-
       valget præsenterer den masterplan for elitearbejdet, de er ved at udarbejde (nærmere inf. på DOFs hjemmeside).

5.    Trænersituationen.

      Cæcilie er optaget på idrætsstudiet og flytter til København. Cæcilie har jo forberedt os på, at hun stilede efter dette. Vi skal derfor have
      ny/ nye trænere fra næste kalenderår. Styregruppemedlemmerne opfordres til at overveje mulige træneremner og give Helle Sørensen en
      melding.

      Helle Sørensen laver stillingsopslag og rundsender kompetenceprofil mm til styregruppen.

6.    Program 2. halvår 2012

a.    1.-2. september. De 2 træningspas lørdag flyttes til Stensbæk. Søndag deltages i B-løbet på Fanø. Arne skaffer overnatning, der stiles efter
       Fenjagården på Fanø. Helle Sørensen står for forplejning.

b.    Tysklandstur 22.-23. september. Søren Klingenberg er tovholder.
      Søren vil du kigge på budget, så vi kan udmelde deltagerpris (kassen kan give et vist tilskud).

c.    27.-28. oktober. Deltagelse i efterårsstafetten i Hobro Østerskov lørdag. Helle Sørensen tager kontakt til TCmidt og TCnord mhp om vi skal gøre
      det til en fælles samling.

d.  17.-18. november. Lørdag stiles mod deltagelse i trekantsklubbernes træningsløb, sted afhænger derfor af denne planlægning. Efterårets
     juniorsamling går måske alligevel ikke til Jættemilen. Helle Sørensen sikrer hos Christian Holm, at der ikke bliver datosammenfald.

e.   ”Julehygge” planlægges til januarsamlingen (ligesom i år).

7.    Løberstatus – gennemgået og tilrettet, primært mht løbere på efterskole.

8.    Hjemmesiden

      Sydkredsen har fået ny hjemmeside, derfor er TC-Syds hjemmeside ikke aktiv. Helle Sørensen arbejder på at forny vores hjemmeside og få den
      op at køre, men det kan tage noget tid. Indtil det er på plads informeres i facebook-gruppen, via tilmeldingen på ”o-fyn.svok.dk” og evt. via
      mails. Det er derfor vigtigt, at styregruppemedlemmerne sikrer, at klubbens TC-Syd-løbere er opmærksomme på dette og er tilmeldt facebook-
     gruppen via ”venskab” med Cæcilie.

9.    Foreløbig plan for 2013

      Samling i januar  – måske i tilknytning til et træningsløb hos Fynboerne. Lisbeth er opmærksom på mulighederne når træningsplanen er lagt.

     Vi planlægger at nedprioritere Danish Spring i 2013 som TC-arrangement. Vi vil gerne stile mod deltagelse i Høst Open på Bornholm efterår
     2013. Planerne tages op på næste styregruppemøde.

10. Evt.

     Vi drøftede indkøb af printer, som trænerne tidligere har ønsket. I lyset af trænerskiftet vil behovet måske ændre sig, så vi må prøve at få det til
     at fungere med, at den arrangerende klub printer kort.

                     Næste styregruppemøde: lørdag den 17. november i forb. med samlingen (efter træningsløbet).

               Sæt kryds i kalenderen eller giv Helle Sørensen en melding, hvis du allerede nu ved, at du ikke kan den dag.

   Tak for et godt møde

   Helle Schou