Tilstede:    Lars Svarer, Esbjerg OK, Michael Termansen, OK Syd, KK Therkelsen, OK Gorm, Jette Klogborg OK HTF, Hanne Staugaard, Kolding OK, Terkel Gydesen, OK Melfar, Flemming Jørgensen OK Snab, Helle Schou, OK Snab, Anette Lund, TC-syd,Vejle – træner, Pernille Buch, TC-syd,Vejle – træner

Afbud:    Mogens Bøgh, Faaborg OK, Bjørn Christoffersen, OK Svendborg
Odense OK har ikke styregruppemedlem.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.

Et par dage før mødet var det aftalt, at Lars Lindstrøm kom midt på aftenen mhp. en dialog med styregruppen om de planlagte justeringer i DOFs talentudviklingsarbejde pr 1.1.2016.
Vi indledte derfor mødet med en drøftelse af de ændringer, der er beskrevet i ”Justeret talentudvik-lingsarbejde i DOF”, og hvilke udfordringer vi så i forhold til implementeringen i TC-syd, Vejle.

Lars Lindstrøm orienterede os om baggrunden for og intentionerne med de planlagte ændringer og uddybede det rundsendte materiale.
TC er den indledende del af elitearbejdet. Afstanden mellem TC og Juniorlandsholdet ønskes mindsket bl.a. via et øget samarbejde. Lars pointerede, at det er vigtigt, at løberne i TC ikke er i tvivl om, at de er der for at blive bedre. Der skulle gerne blive flere, der yder en struktureret indsats, end der er i dag. TC-træningsmiljøet skal blive mere ambitiøst, træningen skal være på de bedstes præmisser.

Lars fik forslag fra styregruppen om, at det beskrives, hvordan løberne kan vise, at de vil udvikle sig (hvilke handlinger).

I det ”justerede talentudviklingsarbejde” lægges op til hverdagstræninger for at signalere den regelmæssige træning. I forhold til dette er det TC-syd Vejles erfaring, at TC-træning på weekenddage giver den bedste træning i Region Syddanmark bl.a. pga. stor geografisk spredning på løberne, tid til at køre længere væk til mere udfordrende terræner, mere tid til opfølgning på løberne, vintertræning i dagslys, sammenfald med klubtræningsaften undgås.

Lars præciserede, at det er ønskeligt, men ikke en nødvendighed, at en af TC-trænerne også er ass. Juniorlandsholdstræner.


- Aftenens øvrige punkter blev afviklet hurtigt:

2. Status fra trænerne, herunder hvordan skal nye løbere indstilles, postudsætning/indsamling til TC-samlinger.
Der er kommet mange nye ind og der er stor spredning på løberne. Trænerne forventer, at løbere der gerne vil i TC deltager i mange løb – at de er synlige.
Eliteløberne har brug for lange baner til samlingerne. Andre kan korte af, men det er utilfredsstillende som træner, hvis løbere kun tager en lille del af banen.

Det bør være sådan, at styregruppemedlemmet indstiller relevante løbere til trænerne, og trænerne afgør, om den enkelte løber har niveauet teknisk og mht. indsats.
Styregruppen ønsker, at trænerne giver det enkelte styregruppemedlem besked, hvis klubben har løbere i TC, der er for uambitiøse.

Trænerne snakker med løberne om forventningerne til dem, herunder forventningen om, at de er seriøse under træningerne – og at der vil blive meldt tilbage til klubberne.
Trænerne ønsker, at TC har høj prioritet hos løberne, og at styregruppemedlemmerne holder løberne op på, at der forventes et fremmøde både til klubtræning og TC-træning på min 75%.

Trænerne ønsker, at den klub, der har ansvaret for en samling, sørger både for postudsætning og postindsamling.

3. Opdatering af løberstatus.
Alle styregruppemedlemmer mailer opdateret løberliste for forår 2016 til trænerne. Der skal ikke længere angives gruppeønske. Trænerne vil gerne have listen senest d. 13.12.15.

4. Elite Vejle samarbejdet.
Samarbejdet fungerer godt.
På hjemmesiden ligger konkrete aftaler med Fysiocenter Vejle vedr. ydelser og rabatpriser.
Pr 1.1.16 opdaterer trænerne den løberliste, der ligger hos Fysiocenter Vejle.
Elite Vejles ernæringsvejleder Mia Sørensen står for madworkshop 28.1.

5. Plan for 2016.

3.1. Silkeborg Vesterskov (poster v. KK)
17.1. Fløjstrup (poster v. OK Gorm)
28.1. Madworkshop
6.-7./ 2.  Ulfborg – gerne tilmelding fra chauffører, der kan hjælpe med poster ud og ind.
4.-6. / 3. PanVåren i Sydsverige (Kristiansstad)
16.4. Fanø (poster v. OK Esbjerg)
30.4. (sted ikke fastlagt)

6. Økonomi.
Der forventes et overskud i år på ca. 5.000kr og en kassebeholdning på godt 30.000kr.

7. Valg af kontakt til forbundet.
Terkel blev valgt til styregruppeformand. Hanne informerer DOF.

8. Mailadresser i styregruppen.
Pernille retter på TC-hjemmesiden.

9. Evt.
Næste møde: mandag 23. maj 2016.

 


Tak for et godt møde / Helle