April 2014

TC-Syd Vejle: aftaler vedr. økonomien i forbindelse med samlinger og Elite Vejle-støttede ture, inkl gældende skatteregler.

Generelt betales evt startgebyr af løberne / deres klub.

Elite Vejle-støttede ture afregnes særskilt og kort efter at turen er afholdt:

Inden tilmelding laves budget, og egenbetalingen udmeldes til TC-løberne.
Der budgetlægges efter, at turen økonomisk løber rundt med egenbetaling og Elite Vejle-tilskud. Evt. underskud dækkes af TC-kontoen.

Trænernes kørsel afregnes til statens lave takst (2,10 kr/km). Trænerne melder km-tal til kassereren.
Øvrige chauffører, der efter aftale deltager i turen og kun medbringer TC-løbere, afregnes med 1,05 kr/km. Hvis andre end TC-løbere er med i bilen, kan ske forholdsmæssig afregning for kørsel.

Evt. broafgift/færgeudgift for træneres og TC-chaufførers biler, samt udgifter til overnatning, mad, gaver el. lign. er også en del af udgiften til TC-turen.

Trænernes kørsel til TC-samlinger afregnes med statens høje takst (3,73kr/km) som en del af træner-godtgørelsen. Trænerne fører regnskab over denne kørsel.

Ved TC-samlinger, hvor der også er udgifter til broafgift, færge el. lign. får trænerne disse udgifter refunderet af TCs konto.

Øvrige biler refunderes generelt ikke via TC i forbindelse med TC-samlinger, man må selv afregne internt.

I forbindelse med samlinger med overnatning betaler løberne udgiften til mad.
TCs konto betaler udgiften til overnatning, leje af opholdsrum og lign.

Gældende regler og beløb: I 2014 udgør det samlede maksimumbeløb uden dokumentation 5.600kr.
Diæter til endagsarrangementer er 70 kr. pr gang (> 5 timer).
Ved ture med overnatning: Der kan udbetales fortæringsudgifter på 464 kr. pr. døgn og en 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsedag. Hvis der stilles fri fortæring til rådighed, reduceres døgnsatsen med 15%, 30% og 30% for henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad. Hvis der ydes fuld kost, kan der udbetales 116 kr. pr døgn til småfornødenheder.
OBS: Beløbene justeres og udmeldes hvert år fra staten.

Tekst men ikke tal tilrettet til aktuel praksis feb 2017.