TC-Håndbog

Vejledning for trænere, løbere og styregruppemedlemmer.

Formål:

TC fastholder og talentudvikler unge løbere, samt skaber en kontinuerlig udvikling af talentmassen.

TC omsætter det beskrevne træningskoncept ’Talentets Udvikling – fra nybegynder til ekspert’ til

handling. TC fungerer som et supplement til træningen for de 13-23 årige, der lærer de unge løbere at træne den rigtige mængde på den rigtige måde.

Hvem:

Man kan optages i ét TC såfremt man selvstændigt kan gennemføre en svær bane i danske terræn -dog tidligst fra det kalender år hvor man fylder 14 (skal efterleves).

Det anbefales at lave optag hvert halve år (1. januar og 1. august).

 

Forbundstiltag 2014-:

Kursus for den personlige træner (Træner 3)

Ensretning af kursusdage på forbundsniveau

Emner:

 1. 1.Fysisk træning
  1. a.Lære at træne.
   1. Størst fokus skal være på at udøverne skal ’lære at træne’. Kundskaberne i forhold til træningslære hos løberne vil ofte være mangelfulde og træneren har derfor en vigtig rolle i at styre/begrænse træningen hos udøverne. Budskabet skal være, at hvis man har ønske om at løbe stærkt i fremtiden, så skal tingene bygges langsomt op. Skader skal opfattes som det det er – uoverensstemmelse mellem det kroppen kan tåle og det den udsættes for. Der kan med fordel placeres en årlig foredragsaften om træningsplanlægning. Denne placeres bedst i overgangen mellem 2 sæsoner. Overvej årlig temaaften om emnet umiddelbart efter sæson afslutning. Inviter ’eksperter’ – kunne være den fysiske træner fra junioreliten.
 2. b.Retningslinjer for træningszonerne.
  1. i.Definer zonerne (Rolig, Moderat, Tærskel, Tempo, VO2max og Anaerob), samt design af de forskellige træningsmetoder der bruges i løbet af sæsonen (f.eks. Almindelig-, Terræn-, Lang-, Tærskel- og Tempo tur, samt Tærskel-, Tempo-, VO2max- og Anaerobe intervaller). Hver træningsmetode er afgrænset af en bestemt varighed og intensitet. Endvidere er intervallerne afgrænset af varigheden af det enkelte interval, samt arbejde/pause forholdet.
 3. c.Opbygning af en træningsplan
  1. i.Planen opbygges således at der kommer en fornuftig progression i intensitet og mængde hen over sæsonen, hvilket vil opbygge løberen mod sin topform og samtidig være skadesforebyggende. Træningsplanen kan med fordel tage udgangspunkt i en rammetræningsplan, hvor sæsonen er inddelt i flere mindre træningsperioder (Opbygningsperiode 1 og 2, samt Overgangs-, Specialiserings-, Formtopnings- og Konkurrenceperioden). Træningsperioderne fokuserer på hver deres forskellige træningsmetoder således at der kommer en fornuftig progression i intensitet og mængde.
 4. d.Fysisk træning er ikke den primære træning i et TC – men et supplement.
  1. i.I TCérne er den tekniske træning den vigtigste, men der findes en del faldgruber, i sær i den fysiske træning, og derfor skal dette også være en del af TC-programmet. Særligt gennem uddannelse og teoretisk gennemgang af rammeplaner, træningszoner og formål med de enkelte træningstyper.
 1. 2.O-teknisk træning
  1. a.Skabe sammenhæng mellem oplæg/gennemførelse/refleksion.
   1. i.I forbindelse med planlægning af træningen bør man ind tænke sammenhæng mellem oplæg, gennemførelse af træningen og den efterfølgende gennemgang. Oftest er det analysen efter træningen det kniber med, hvor man ofte vil fokusere på de ting der gik mindre godt. Disse elementer kan også indgå, men det er vigtigt at hovedfokus er på de elementer der var i oplægget. Er refleksiv spørgeteknik kan med fordel anvendes: Hvad gik godt, hvorfor gik det godt, hvad har du lært i dag, hvad har du behov for at træne fremadrettet, hvordan vil du træne det, hvilke tiltag skal du gøre i din træning etc…
 2. b.Læring skabes gennem refleksion. Husk altid opfølgning.
  1. i.For at sikre læring efter en teknisk træning skal den ’bearbejdes’ gennem analyse/refleksion. Erfaringer bygger på oplevelser, men oplevelser bliver kun til læring såfremt de bearbejdes. Derfor bør der sikres en form for evaluering af hver enkelt træning.
 3. c.Relevante o-tekniske emner.
  1. i.Med udgangspunkt i ’Talentets udvikling’ gennemføres relevant o-teknisk træning i forhold til udviklingstrappen. Sæsonplan for o-teknisk træning kan laves på baggrund af årets vigtigste konkurrencer og suppleres med læringsture til ’andre’ terræntyper.
 1. 3.Den personlige træner
  1. a.Eget ansvar som udøver.
   1. i.Det forventes at løberen er motiveret for at udvikle sig som løber og aktivt deltager i TCéts aktiviteter. Løberens indstilling er den vigtigste parameter for udvikling. På grund af det store aldersspænd, må en del variation i modenhed og dermed også i kontinuiteten i den enkeltes træning forventes. De løbere der er mest aktive kan forvente træner opfølgning af TC-træneren. Se pkt. 6.c. Øvrige løbere hjælpes med at finde personlige trænere.
 2. b.Uddannelse af personlige trænere.
  1. i.DOF udvikler og afholder årligt Træner 3 – Den personlige træner. Personlige trænere opfordres til at deltage i dette kursus og der indarbejdes i sæsonplanen muligheder hvor de personlige trænere kan deltage i TC-aktivitet og om muligt skygge deres udøver.
  2. ii.Der bør afholdes en temaaften for de personlige trænere i vinterperioden som oplæg til den kommende sæson. Se pkt. 4.b.
 1. 4.Samarbejde med klubber i nærmiljøet
  1. a.Fysisk træningstilbud ind i klubberne.
   1. i.Motiver klubberne, gennem deres styregruppemedlem, til regelmæssig fysisk træning med fokus på at præsentere forskellige fysiske træningsformer.
 2. b.Møde med klubberne og personlige trænere i januar som optakt til sæsonen
  1. i.Sæsonplanen præsenteres.
  2. ii.Ønsker for samarbejde med de personlige trænere præsenteres.
 1. 5.EC
  1. a.Deltagelse i EC-dage.
   1. i.TCérne har mulighed for at deltage i den træning der arrangeres på EC-dage og/eller EC-centeret. Dette arrangeres i koordination med EC-træneren. EC afholder evt. udgifter til lån af kortfiler og printning. Til gengæld forventes at samme service ydes, hvis EC-løbere deltager i TC-træning.
 2. b.3000/5000 m test
  1. i.EC inviterer 2x åtil 3000/5000 meter test. EC betaler for baneleje mv.
 1. 6.TC forpligtigelser
  1. i.Løberne skal primært udfordres gennem o-teknisk træning, men bør også i løbet af sæsonen udfordres indenfor andre områder(fysisk/styrke, mentalt/taktisk, tørtræning, test)
  2. ii.Træningen kan afvikles både på hverdagsaftener, i weekender, som en kombination heraf og på læringsture til ’andre’ terræntyper.
 2. b.Det forventes, at der afvikles 1-2 læringsture pr. sæson til ’andre’ terræntyper.
  1. i.Såfremt læringsture inkluderer konkurrencedeltagelse i indland/udland, skal der synliggøres en nærmere beskrivelse af formålet og det orienterings-tekniske fokus. Ex. Sprint-tema, med forudgående specialtræning, foredrag af sprintspecialister, gennemførelse af o-tekniske tørtræningsøvelser, etc.
 3. c.Træner opfølgning.
  1. i.Løberne inddeles i forskellige grupper. Løbere der indgår i bruttotruppen til U16, U18 og U20 landshold er i Gruppe 0. Deres træningsopfølgning varetages at enten respektive U16/Juniorlandstræner eller en personlig træner som landstrænerne sparer med.
   1. 1.Talentløberen. De mest aktive TC-løbere, kendetegnet ved høj fremmøde procent, o-teknisk talentfulde, træningsparate og villige - og som vurderes at være én der vil kunne træne sig ind i U16/U18/U20 de kommende år, modtager trænersparring fra TC-træneren (eller personlig træner, hvis en sådan findes). Forventeligt 1-3 pr./træner.
   2. 2.Udviklingsløberen. Denne løber opfordres til at bruge en personlig træner (er ikke TC-træneren)
   3. 3.Info-løberen. Har formodentlig ikke en personlig træner.
  2. ii.Se nærmere om gruppeinddeling under pkt. 7
 4. d.Deltage i Trænerseminaret.
  1. i.Herunder, at opfordre tilknyttede personlige trænere til at deltage i relevante træneruddannelser som Træner 1, Træner 2 og Træner 3(’Den personlige træner’), hvor Træner/løber manualen præsenteres.
  2. i.Kort beskrivelse af indeværende sæson med fokus på styrkeområder og udvikling indenfor de beskrevne indsatsområder.
  3. ii.Aktivitetsoversigt
  4. iii.Løber evaluering
  5. iv.Testprotokol:- alder - dato - distance – tid
  6. v.Løberkartotek: Navn –– årgang – TC-gruppe – personlig træner
  7. vi.Regnskab, underskrevet af styregruppens formand og kasserer
  8. vii.Oplæg til kommende sæson med beskrivelse af udfordringer og prioriterede fokusområder.
  1. Der skal afvikles fælles-træning mindst 30x pr. sæson
  1. Årlig evaluering
 1. Gruppeinddeling af TC- løbere
  1. Gruppe 0: Denne gruppe af løbere deltager i alt træning, men indgår i landsholdsgrupperne U16, U18, U20 og følger naturligt deres program og de aftaler de har med respektive landstræner.
  2. Gruppe 1: Denne gruppe af løbere deltager i alt træning og har ambitioner om at udvikle sig som orienteringsløber, er indstillet på at arbejde målrettet og seriøst på at udvikle sig kontinuerligt samt har et erklæret mål om at blive landsholdsløber. Forventninger til Gruppe 1 løberen:
 1. i.at løberen melder afbud, med begrundelse, hvis han/hun ikke kommer til træning.
 2. ii.arbejder seriøst hen mod de mål, der er sat ved løberudviklingssamtalen.
 3. iii.at træningsplanen følges og træneren kontaktes, hvis det modsatte er tilfældet.
 4. iv.deltager i test minimum som angivet i ’Talentets udvikling’.
 5. v.fører elektronisk træningsdagbog, der månedligt skal indsendes til personlig træner og gruppetræner.
 6. vi.Forventes at have personlig træner
 7. vii.tager imod tilbuddet om årlig løberudviklingssamtale.
 8. i.at løberen melder afbud, hvis han/hun ikke kommer til træning
 9. ii.tilbydes løberudviklingssamtale, men vurderer fra år til år om han/hun tager imod tilbuddet.
 10. iii.at der arbejdes hen mod de mål, der er sat ved løberudviklingssamtalen, hvis man har taget imod tilbuddet
 11. iv.udarbejdelse af træningsplan og sparring sker med evt. personlig træner, der IKKE er sammenfaldende med TC-træneren.
  1. Gruppe 2: Denne løber vil, så vidt muligt, deltage i alt træning, har ambitioner over for sig selv om at blive bedre, men er uafklaret hvorvidt orientering har top-prioritet. Ønsker måske på sigt at rykke op i gruppe 1. Forventninger til Gruppe 2 løberen:

   1. i.at løberen melder afbud, hvis han/hun ikke kommer til træning
   2. ii.tilbydes løberudviklingssamtale, men vurderer fra år til år om han/hun tager imod tilbuddet.
   3. iii.at der arbejdes hen mod de mål, der er sat ved løberudviklingssamtalen, hvis man har taget imod tilbuddet
   4. iv.udarbejdelse af træningsplan og sparring sker med evt. personlig træner, der IKKE er sammenfaldende med TC-træneren.
  1. Gruppe 3: Denne løber vil en gang imellem deltage i træning og konkurrencer. Denne løber har ikke de store ambitioner for nærværende, men kan gennemføre en svær bane og deltager primært pga. af det sociale fællesskab. Denne løber tilbydes ikke træningsplan og løberudviklingssamtale. Der forventes en fremmødeprocent på mere end 50 %
  2. Elitekoordinatoren står til rådighed i forbindelse med kompetence afklaring og rådgivning i forbindelse med løbere der indgår i flere træningsgrupper og har flere trænere tilknyttet.
 1. Økonomi:
  1. Den samlede ramme for 2015 er budgetmæssigt 125.000 kr. TC er et område hvor forbundet får mange kvalitative og kvantitative aktiviteter for relativt begrænsede ressourcer og i den udstrækning den økonomiske ramme kan udvides, vil det ske i samarbejde med hvert enkelt Talentcenter.
  2. I forlængelse af øget samarbejde med elitekommuner vil der ske en justering af fordelingen. Alle miljøer tildeles et grundbeløb. Den resterende ramme vil fordeles under hensyntagen til antal af ’aktive’ løbere, deres sportslige niveau og øvrig økonomisk støtte fra elitekommunerne. Samarbejdet med elitekommunerne har haft til formål at øge dels de økonomiske muligheder generelt og i det enkelte TC, men DOF skal også sikre at der ikke bliver for stor variation. I praksis vil det i fremtiden betyde større sammenhæng mellem TCérns størrelse og beløbsramme.
  3. Rate 1-3 kan udbetales ved at sende anmodning pr mail til elitekoordinatoren. Den 4. og sidste rate kan udbetales, når der foreligger 1/1års-evaluering og regnskab.
  4. Regnskabet skal være afsluttet senest 31.12. DOF´s sidste udbetalinger sker senest 10 dage efter regnskabsafslutning og manglende regnskab kan medføre at sidste rate ikke udbetales.